algemene voorwaarden

Handelsnaam: SB Coaching   

Bedrijfsnaam: SB Coaching  

KVK nummer: 80292240 

Postcode: 7934 PJ  

Plaats: Stuifzand 

Straatnaam: Cavaljéweg  

Huisnummer: 7 

Duurovereenkomst: 3 of 6 maanden  

Inclusief/Exclusief BTW: inclusief 

Website: www.sb-coaching.nl 

Website URL Privacy: www.sb-coaching.nl/privacyverklaring

Plaatsrechtbank:  Assen

Omschrijving van het aanbod: The Sixpack Formule: voeding en trainingsschema en coaching d.m.v. Zoom calls en Whatsapp contact.  

De Inhoud van het Coaching Traject bestaat uit één coaching sessie per week met Steffan Botter en de mogelijkheid om dagelijks vragen te stellen aan Steffan Botter. Toegang hebben tot de voeding- en training app van het Coaching Traject. 

The Sixpack Formule =

Fitness Fanatiekelingen hun sixpack tevoorschijn te laten komen, zonder hongergevoel!

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Aanbod: ieder aanbod van SB Coaching  aan Afnemer tot het aangaan van een Overeenkomst, welk aanbod door SB Coaching  op elektronische wijze (per e-mail) aan Afnemer wordt toegezonden en/of welk aanbod door SB Coaching  op haar website is geplaatst. 

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie SB Coaching een Overeenkomst aangaat (ongeacht het geslacht hierna aan te duiden in mannelijk enkelvoud). 

Coaching sessie: de sessies waarin de uitvoering van de coaching door SB Coaching  in het kader van de Overeenkomst plaatsvindt. Dit betreft zowel groepssessies als 1-op-1 sessies. 

Coaching traject: coaching door SB Coaching in het kader van The Sixpack Formule. Het Coaching traject bestaat uit een reeks van sessies. 

Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen SB Coaching  en Afnemer tot stand komt. 

Schriftelijk: zowel een door partijen ondertekend document, als een elektronisch (e-mail)bericht of “WhatsApp” bericht of “sms” bericht, gericht aan SB Coaching  resp. Afnemer, waarna de ontvangst, of in geval van overeenstemming, het akkoord, door de andere partij schriftelijk via hetzelfde of een ander communicatiemiddel wordt bevestigd, zulks al dan niet door een reactie daarop. SB Coaching : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SB Coaching  (KVK 80292240), gevestigd te (7934 PJ) Stuifzand aan het adres Cavaljéweg  no. 7. SB Coaching  verzorgt online trainingen en begeleiding op het gebied van online verkoopkanalen. 

Tarief: het op de Website en/of in het Aanbod genoemde bedrag dat Afnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden verschuldigd is aan SB Coaching . 

Website: de website waarop Afnemer het Aanbod van SB Coaching  kan accepteren door middel van het doorlopen van het aankoopproces: www.sb-coaching.nl

 1. Deze Algemene Voorwaarden maken ook deel uit van iedere uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomst en toekomstige overeenkomsten tussen SB Coaching  en Afnemer.

Artikel 2 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Afnemer het Aanbod van SB Coaching  heeft geaccepteerd. Acceptatie van het Aanbod komt tot stand zodra Afnemer de stappen van het online aankoopproces via de Website heeft voltooid. 

 2. Acceptatie van het Aanbod en betaling van het Tarief geschiedt doordat Afnemer op elektronische wijze (via de e-mail en/of via de Website) van het Aanbod kennisneemt en vervolgens een bestelling plaatst en de bijbehorende betaling uitvoert op de wijze zoals aangegeven op de Website. Betaling wordt geacht door SB Coaching  te zijn ontvangen indien deze is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van SB Coaching . 

 3. Nadat SB Coaching de betaling van Afnemer heeft ontvangen, ontvangt Afnemer automatisch toegang tot de online content welke door SB Coaching  beschikbaar wordt gesteld in het kader van het Coaching traject. Afnemer ontvangt hiervoor een e-mail/WhatsApp bericht met instructies. 

 4. De Overeenkomst kan door Afnemer niet kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering is Afnemer 100 % van de overeengekomen prijs verschuldigd aan SB Coaching .

Artikel 3 – Inhoud Coaching Traject, uitvoering van de Overeenkomst

 1. The Sixpack Formule: voeding en trainingsschema en coaching d.m.v. Zoom calls en Whatsapp contact. 

 2. Het Coaching Traject wordt niet eerder gestart dan nadat Afnemer het Tarief heeft betaald en deze betaling door SB Coaching  is ontvangen. In geval van betaling in termijnen geldt dat het Coaching Traject start nadat de eerste termijnbetaling door SB Coaching  is ontvangen. 

 3. Uitvoering van de werkzaamheden door SB Coaching  vindt uitsluitend online Stuifzand via de communicatiemiddelen “Zoom” en ‘WhatsApp”, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen dat uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt via een ander communicatiemiddel of aan een specifiek adres. 

 4. De werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst worden uitgevoerd door de werknemer(s) en/of bestuurder(s) van SB Coaching . Daarnaast is SB Coaching  gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, derden in te schakelen en/of zich te laten vervangen. 

 5. Wijzigingen van de Overeenkomst en de bijbehorende Algemene Voorwaarden kunnen enkel schriftelijk overeen worden gekomen en die wijzigingen kunnen enkel worden bewezen door een geschrift. 

 6. De Overeenkomst houdt geen resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverbintenis in, omdat de resultaten van het Coaching Traject per Afnemer veranderen en de resultaten mede afhankelijk zijn van de inspanning van Afnemer zelf. SB Coaching  kan op geen enkele wijze resultaten of omzetcijfers garanderen. Door SB Coaching  getoonde resultaten uit het verleden en verstrekte prognoses dienen slechts ter illustratie en daaraan kunnen door Afnemer geen rechten ontleend worden.

Artikel 4 – Opname, Online Publicatie en Promotie

 1. SB Coaching  is bevoegd de inhoud van de coaching sessies middels een video- en/of audio-opname vast te leggen. 

 2. SB Coaching  is bevoegd de video- en/of audio opnames online te publiceren en te gebruiken voor trainings- en promotiedoeleinden. 

 3. Indien en voor zover er tijdens een coaching sessie vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld waarvan Afnemer niet wenst dat deze online gepubliceerd wordt, dient Afnemer schriftelijk aan SB Coaching  aan te geven welke informatie door SB Coaching  niet mag worden gepubliceerd. Op deze informatie is artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

 4. Op de publicatie van gegevens is artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 5 - Duur en opzegging, tussentijds pauzeren

 1. Behoudens wanneer anders overeengekomen en behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 1 wordt de Overeenkomst aangegaan voor de bepaalde duur van 3 of 6 maanden en eindigt deze dan ook van rechtswege na verstrijken van die termijn. 

 2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is niet mogelijk.

Artikel 6 - Betaling, Betaalmiddelen en -termijnen, opschorting

 1. SB Coaching  biedt Afnemer de betaalmiddel(en) en betaaltermijn(en), welke op de Website staan genoemd. Afnemer kiest bij acceptatie van de Aanbod het door hem gewenste betaalmiddel en de door hem gewenste betalingstermijn op de op de website aangegeven wijze. 

 2. Indien Afnemer kiest voor betaling ineens wordt het gehele bedrag direct na acceptatie van de Aanbod via de online betaalpagina ineens betaald. 

 3. Indien Afnemer kiest voor betaling in termijnen, wordt door SB Coaching  gedurende de looptijd van het Coaching traject maandelijks een bedrag geïncasseerd via automatische incasso, waarmee Afnemer zich akkoord verklaart. De eerste termijnbetaling zal direct na acceptatie van de Aanbod via de online betaalpagina plaatsvinden. 

 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn en/of bij een mislukte automatische incasso als gevolg van een omstandigheid die voor rekening van Afnemer komt, is SB Coaching  gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat Afnemer alsnog aan zijn betalingsverplichting voldoet of de Overeenkomst te ontbinden. In dat laatste geval is Afnemer het gehele Tarief, waaronder de resterende termijn betalingen, nog steeds verschuldigd. 

 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn en/of bij een mislukte automatische incasso als gevolg van een omstandigheid die voor rekening van Afnemer komt is Afnemer, nadat hij ook na een schriftelijke aanmaning niet tot betaling is overgegaan, voorts alle buitengerechtelijke en gerechtelijke inningskosten en proceskosten verschuldigd, waaronder – doch niet uitsluitend – de werkelijk door SB Coaching  gemaakte advocaatkosten. 

 6. De tussen partijen overeengekomen data voor uitvoering van de werkzaamheden door SB Coaching  zijn geen fatale termijnen. Indien een sessie op de overeengekomen datum geen doorgang kan vinden, stellen partijen in gezamenlijk overleg een nieuwe datum vast. 

 7. Het recht van verrekening en van opschorting van Afnemer wordt uitgesloten. 

 8. Alle in de Overeenkomst en/of het Aanbod bedoelde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding

 1. SB Coaching  is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer. 

 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden ingevolge lid 1 van dit artikel zijn de vorderingen van SB Coaching  op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. In dat geval, is Afnemer het gehele overeengekomen Tarief verschuldigd. 

 3. SB Coaching  is bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden op het moment dat Afnemer, nadat aan Afnemer door SB Coaching  éénmaal een herinnering is verzonden om in contact te treden, gedurende 30 dagen of langer geen contact is opgenomen door Afnemer met SB Coaching . In dat geval zijn de vorderingen van SB Coaching  op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is Afnemer het gehele overeengekomen Tarief verschuldigd. 

 4. Afnemer is enkel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden in het geval dat er sprake is van een wezenlijke tekortkoming aan de zijde van SB Coaching .

  1. SB Coaching , dan wel binnen acht dagen na ontdekking van het klachtwaardige geval door Afnemer, bij 

Artikel 8 – Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend binnen acht dagen na uitvoering van enige werkzaamheden door gebreke waarvan het recht tot klagen met betrekking tot deze werkzaamheden vervalt. Indien de uit hoofde van de Overeenkomst te leveren diensten en/of werkzaamheden kunnen worden onderverdeeld in verschillende afzonderlijke onderdelen, dan gaat de klachttermijn steeds lopen op het moment dat een van die diensten en/of werkzaamheden verricht c.q. uitgevoerd zijn. 

 2. Afnemer dient SB Coaching  in staat te stellen eventuele klachten op te lossen en eventuele schade te beperken, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is. 

 3. Indien de melding – zoals omschreven in lid 1 van dit artikel – niet of niet op de juiste wijze is geschied, worden de betreffende diensten c.q. werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd en wordt SB Coaching  geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te hebben voldaan. Op dat moment vervalt iedere aanspraak van Afnemer op grond van de wet of Overeenkomst tot vergoeding van schade, ontbinding of anderszins.

Artikel 9 – Privacy

 1. SB Coaching  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in de door haar gehanteerde privacyverklaring die op de verwerking van persoonsgegevens door SB Coaching  van toepassing is. De privacyverklaring kan worden geraadpleegd via de website van SB Coaching : www.sb-coaching.nl/privacyverklaring

Artikel 10 – IE Rechten 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder – doch niet uitsluitend – modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door SB Coaching  bij de uitvoering van de Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van SB Coaching . Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan door Afnemer is alleen toegestaan na verkregen schriftelijke toestemming van SB Coaching . 

 2. Alle door SB Coaching  verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Afnemer, zijn enkel te gebruiken door Afnemer en zijn enkel te vermenigvuldigen door Afnemer ten behoeve van eigen gebruik. Alle door SB Coaching  verstrekte stukken mogen niet door Afnemer zonder voorafgaande toestemming van SB Coaching  openbaar worden gemaakt of gekopieerd of vermenigvuldigd worden voor derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 3. SB Coaching  behoudt zich het recht voor om haar door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 – Geheimhoudingsplicht 

 1. Partijen zijn verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van het Coaching traject, behoudens het bepaalde in artikel 4 lid 2 en 3 van deze Overeenkomst. Dit betekent dat alle uitgewisselde informatie - voor zover dit informatie betreft welke niet aan bod is gekomen tijdens de coaching sessies en/of waarvan Afnemer conform artikel 4 lid 4 van deze Overeenkomst heeft aangegeven dat dit vertrouwelijke informatie betreft- vertrouwelijk zal worden behandeld. Dit betreft zowel de informatie omtrent het bedrijf SB Coaching , het bedrijf van Afnemer als de bedrijven van andere Afnemers waarvan Afnemer tijdens het Coaching traject eveneens kennisneemt. 

 2. Het is Afnemer niet toegestaan om de inhoud van de coaching sessies en/of overige door SB Coaching  aan Afnemer ter beschikking gesteld materialen openbaar te maken, online of offline te publiceren, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden. 

 3. Bij overtreding van de bepaling in lid 1 en lid 2 van dit artikel door Afnemer verbeurt Afnemer aan en ten behoeve van SB Coaching  een dadelijk ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling opvorderbare boete van € 25.000,- (zegge en schrijven: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, te vermeerderen met een bedrag van € 1.000,- (zegge en schrijven: duizend euro) voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd alle overige rechten van SB Coaching  waaronder maar niet beperkt tot het recht op aanvullende vergoeding van de werkelijk geleden schade.

Artikel 12 – Overmacht en arbeidsongeschiktheid

 1. In geval van overmacht bij SB Coaching  is zij gerechtigd om naar keuze de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. SB Coaching  is daarbij géén schadevergoeding verschuldigd aan Afnemer.

 2. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt daartoe – verstaan: stakingen door, dan wel arbeidsongeschiktheid van één van de werknemers en/of bestuurders van SB Coaching , voor zover vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is, maatregelen en/of verboden en/of wetswijzigingen door de Nederlandse en/of vreemde overheid, instorting van de (online) markt of economische crisis, niet voorzienbare c.q. voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongeluk(ken) met een door één van de werknemers en/of bestuurders van SB Coaching  gebruikt transportmiddel, onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen, oproer, oorlog, boycotten, blokkades, natuurrampen, pandemieën, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, extreme weersomstandigheden, brand, diefstal van materialen benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst en alle omstandigheden waardoor SB Coaching  niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren. 

 3. In geval van overmacht is Afnemer niet eerder dan een maand na de ingang van de overmachtssituatie gerechtigd om over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van SB Coaching  is steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, dan wel enige andere mogelijke verzekering, wordt uitgekeerd. Indien de verzekering niet uitkeert is iedere aansprakelijkheid dan ook uitgesloten. 

 2. In elk geval zal de aansprakelijkheid van SB Coaching nimmer het in de Overeenkomst overeengekomen bedrag overstijgen. In geval van een termijnovereenkomst voor langer dan zes maanden geldt dat de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat Afnemer conform de Overeenkomst over zes maanden gemiddeld genomen – naar keuze van SB Coaching  de zes maanden vóór of na het moment van het schadebrengende feit – minimaal verschuldigd zou zijn. 

 3. De aansprakelijkheid van SB Coaching  is steeds beperkt tot directe schade, waaronder – doch niet uitsluitend – schade aan zaken of personen. 

 4. Aansprakelijkheid voor overige gevolgschade en vermogensschade, in welke vorm dan ook, hieronder mede – doch niet uitsluitend – verstaan omzet- en/of winstderving, wordt uitgesloten. 

 5. Elke aansprakelijkheid van SB Coaching  vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment van het schadebrengende feit, alsmede één jaar na het tijdstip waarop de overeenkomst is geëindigd door ontbinding, opzegging of anderszins. 

 6. De beperkingen van aansprakelijkheid uit deze Algemene Voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SB Coaching . 

 7. Afnemer zal SB Coaching  volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens SB Coaching  die voortvloeien uit de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst door SB Coaching .

Artikel 14 – Ondersteuning na Coachingstraject

 1. Indien en voor zover het door Afnemer gevolgde Coaching Traject binnen zes maanden na afloop van de Overeenkomst geen omzetstijging van minstens de hoogte van het door Afnemer voor het Coaching Traject betaalde bedrag tot gevolg heeft gehad, en Afnemer alle door SB Coaching  ter beschikking gestelde content en opdrachten volledig heeft doorlopen c.q. uitgevoerd en alle door SB Coaching  gegeven adviezen heeft opgevolgd en geïmplementeerd, dan zal SB Coaching  na schriftelijk verzoek van Afnemer in overleg met Afnemer een begeleidingsplan opstellen en zal SB Coaching  aan Afnemer ondersteuning bieden totdat er een omzetstijging zichtbaar is van tenminste het door Afnemer voor het Coaching Traject betaalde bedrag. In dat geval wordt de overeenkomst verlengd tot het moment dat de omzetstijging door Afnemer is behaald, op welk moment de overeenkomst van rechtswege eindigt. Een dergelijk verzoek dient door Afnemer schriftelijk binnen zeven maanden na afloop van de Overeenkomst bij SB Coaching  te worden ingediend, bij gebreke waarvan het recht op verdere ondersteuning komt te vervallen. Indien en voor zover SB Coaching  redelijkerwijs het vermoeden heeft dat Afnemer onvoldoende inspanningen verricht om tot de genoemde omzetstijging te komen, is SB Coaching  te allen tijde gerechtigd de nadere ondersteuning te beëindigen.

 2. Om aanspraak te kunnen maken op de in artikel 14 lid 1 beschreven ondersteuning door SB Coaching  dient Afnemer bereid te zijn om tijdens de duur van het Coaching Traject en/of in de periode waarin de extra ondersteuning wordt geboden, een additionele investering te doen ter hoogte van minimaal 50% van het voor het Coaching Traject verschuldigde Tarief. De bereidheid tot deze investering ziet zowel op goederen die Afnemer reeds aanbiedt als op andere soorten goederen die kunnen bijdragen aan omzetstijging.

 3. De bewijslast van de stelling dat het Coaching Traject voor Afnemer geen omzetstijging van minstens de hoogte van het door Afnemer voor het Coaching Traject betaalde bedrag tot gevolg heeft gehad en van de stelling dat alle door SB Coaching  aan Afnemer ter beschikking gestelde content en opdrachten volledig zijn doorlopen, rust op Afnemer. In het geval dat Afnemer aanspraak maakt op verdere ondersteuning zoals bedoeld in artikel 14 lid 1, dient Afnemer aan SB Coaching  volledige inzage te geven in diens financiële administratie c.q. omzetcijfers en dient Afnemer middels schriftelijke verslaglegging aan te tonen dat alle ter beschikking gestelde content en opdrachten zijn voltooid, bij gebreke waarvan het recht op verdere ondersteuning komt te vervallen. 

 4. Artikel 14 lid 1 en artikel 14 lid 2 zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op uitgebleven omzetstijging, indien en voor zover Afnemer producten en/of diensten verkoopt welke seizoensgebonden zijn en de omzetstijging is uitgebleven vanwege de omstandigheid dat het product en/of diensten in een bepaald seizoen niet of minder verkocht wordt.

 5. Artikel 14 lid 1 en artikel 14 lid 2 zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op uitgebleven omzetstijging, indien deze uitgebleven omzetstijging het gevolg is van een omstandigheid die voor rekening en risico van de afnemer komt. 

 6. Onder de omzetstijging als genoemd in artikel 14 lid 1 wordt verstaan de cumulatieve omzetstijging, waarbij na een periode van één jaar (zes maanden tijdens het Coaching traject en zes maanden na afloop van het Coaching Traject) tenminste een verhoging van de omzet te zien is ter hoogte van het door Afnemer voor het Coaching Traject betaalde bedrag. Hierbij wordt gekeken naar de omzetstijging ten opzichte van de omzet van het aan het Coaching Traject voorafgaande jaar.

Artikel 15 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter te Assen.


Algemene voorwaarden SB Coaching

E-mail: info@sb-coaching.nl

Website: www.sb-coaching.nl

Definities

 1. SB Coaching: SB Coaching, gevestigd te Stuifzand onder KvK nr. 80292240. 

 2. Klant: degene met wie SB Coaching een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: SB Coaching en klant samen. 

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens SB Coaching. 

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Prijzen

 1. Alle prijzen die SB Coaching hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

 2. Alle prijzen die SB Coaching hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan SB Coaching te allen tijde wijzigen.

 3. Partijen komen voor een dienstverlening door SB Coaching een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 

 4. SB Coaching is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient SB Coaching de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 7. SB Coaching heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal SB Coaching prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met SB Coaching op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

Betalingen en betalingstermijn

 1. SB Coaching mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan. 

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat SB Coaching de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

 4. SB Coaching behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Betalingen en betalingstermijn 

 1. Producten worden direct afgerekend. 

 2. SB Coaching mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

 3. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan SB Coaching betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat SB Coaching de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 5. SB Coaching behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is SB Coaching gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan SB Coaching. 

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag SB Coaching zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van SB Coaching op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door SB Coaching, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan SB Coaching te betalen. 

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is SB Coaching gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 

 2. SB Coaching roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan SB Coaching, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

-het product niet is gebruikt 

-het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen 

-het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast 

-het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) 

-de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.) 

-het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft 

-het product geen los tijdschrift of losse krant is 

-het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft het geen weddenschappen en/of loterijen betreft 

-de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 

-het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien 

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

-op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

-zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten

-zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@sb-coaching.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van SB Coaching, www.sb-coaching.nl, kan worden gedownload. 

 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan SB Coaching, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan SB Coaching heeft geretourneerd, dan zal SB Coaching eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen. 

 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van SB Coaching voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. SB Coaching kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van SB Coaching heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan SB Coaching. 

 3. SB Coaching is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan SB Coaching te verrekenen met een vordering op SB Coaching. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. SB Coaching blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van SB Coaching op grond van wat voor met SB Coaching gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 

 2. Tot die tijd kan SB Coaching zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 1. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

 2. Indien SB Coaching een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft SB Coaching het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

 2. Levering vindt plaats bij SB Coaching, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft SB Coaching het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan SB Coaching kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door SB Coaching opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van SB Coaching. 

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij SB Coaching niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan SB Coaching niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan SB Coaching, bij gebreke waarvan SB Coaching niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 


Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

-geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst 

-zaken van SB Coaching die bij de klant aanwezig zijn 

-zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 

 1. De klant geeft op eerste verzoek van SB Coaching de polis van deze verzekeringen ter inzage

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor SB Coaching enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. SB Coaching voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

 2. SB Coaching heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat SB Coaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat SB Coaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan SB Coaching. 

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert SB Coaching de betreffende bescheiden. 

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door SB Coaching redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen SB Coaching en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt. 

 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant SB Coaching schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd  

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van.

 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van SB Coaching ontvangt geheim.

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende SB Coaching waarvan de klant weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan SB Coaching schade kan berokkenen.

 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 

 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

-die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant 

-die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

-is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

-is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 

 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van SB Coaching waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Vrijwaring

De klant vrijwaart SB Coaching tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door SB Coaching geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door SB Coaching geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant SB Coaching daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 3. Consumenten dienen SB Coaching uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat SB Coaching in staat is hierop adequaat te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat SB Coaching gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling  

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan SB Coaching. 

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling SB Coaching ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als SB Coaching een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan SB Coaching verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid SB Coaching

 1. SB Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

 2. Indien SB Coaching aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

 3. SB Coaching is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 

 4. Indien SB Coaching aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van SB Coaching vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer SB Coaching toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door SB Coaching niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat SB Coaching in verzuim is. 

 3. SB Coaching heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien SB Coaching kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van SB Coaching in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan SB Coaching kan worden toegerekend in een van de wil van SB Coaching onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van SB Coaching kan worden verlangd. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor SB Coaching 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat SB Coaching er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. SB Coaching is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. SB Coaching is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal SB Coaching zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van SB Coaching. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat SB Coaching bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SB Coaching is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

     Opgesteld op: 9 april 2023